Družba SCJ


 
 

Službenica Božja
Majka Marija
Krucifiksa Kozulić


 
Daj mi mjesto, o moj Isuse, u svom Srcu, tu želim odmor svoj. * U zajedništvu je snaga. * Ljubav je jedino sredstvo kojim se sprječava zlo, a potiče dobro. * Jedno djelo ljubavi veće je od osvajanja kraljevstava.

 
 


MOLITVA

Gospodine Bože,
Ti si odabrao
Majku Mariju
Krucifiksu Kozulić
da širi ljubav Tvoga
božanskog Srca
među malenima
i najpotrebnijima.
Proslavi svoju Službenicu
čašću oltara
da nam bude primjer
i zagovornica
na našem životnom putu
i radu za rast
Tvoga kraljevstva na zemlji.

Ponizno Te molim
da mi po njezinu zagovoru
udijeliš milost
za koju Te sada
posebno molim ...

Po Kristu Gospodinu našem.
Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo,
Slava Ocu ...

Milosti primljene zagovorom
Majke Marije Krucifikse
javite na sljedeći kontakt.


PREGHIERA

Signore Gesù
Tu hai scelto
Madre Maria Crocifissa Cosulich
per dinfondere l'amore del Tuo Cuore divino
tra gli umili e i più bisognosi.
Glorifica la tua Serva con l'onore dell'altare
affinché Ella ci sia d' esempio
e interceda per noi nel nostro cammino
di vita e di lavoro
in modo che cresca il Tuo regno sulla terra.
Ti chiedo umilmente
per sua intercessione, la grazia per la quale
ti imploro in questo momento...
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Padre nostro, ...Per chi volesse comunicare le grazie ricevute
per intercessione della Serva di Dio Madre Maria Crocifissa, contatti e l'indirizzo:
Postulatura Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Croazia
Tel.++385/ 51/ 325-936;

e - mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


PRAYER

Lord God,
You chose
Mother Marija Krucifiksa Kozulić
to spread the love of Thy Divine Heart
among the smallest and the most needy.
Celebrate Thy Servant with the honor of the altar
to become an example and the intercessor
on our journey through life and work
for the growth of Thy Kingdom on earth.

I humbly ask Thee to obtain me the grace
through her intercession
for which I now plead ...
Through Christ, our Lord. Amen.

Our Father...For graces obtained through the intercession of Mother Marija Krucifiksa
contact the address:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Tel.: 00385/ 051/ 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


GEBET

Gott,
Du hast Mutter Marija Krucifiksa Kozulić auserwählt,
die Liebe Deines göttlichen Herzens
unter einfachen Leuten und Bedürftigen zu verbreiten.
Wir bitten Dich,
Deine Dienerin zur Ehre der Altäre zu erheben,
damit sie auf unserem Lebensweg und bei der Arbeit
unser Vorbild und unsere Fürsprecherin wird,
damit Dein Reich auf Erden wachsen kann.

Ich bitte Dich demütig,
durch ihre Fürsprache diese meine besondere Bitte zu erhören…
Durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Vater unser…Gnadenerweise, die der Fürsprache Mutter Marija Krucifiksa zugesprochen werden, bitte berichten an:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifkse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Telefon: 00385/051/325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


MODLITWA

Panie Boże,
Ty wybrałeś Matkę Krucyfiksę Kozulić,
aby szerzyła miłość Twojego Boskiego Serca
między maluczkimi i najbardziej potrzebującymi.
Wynieś swoją Służbenicę na ołtarze,
aby była dla nas przykładem i orędowniczką
na naszej drodze życiowej
i pracy nad szerzeniem Twojego Królestwa na Ziemi.
Pokornie Cię proszę abyś wysluchał mojej modlitwy
i za Jej wstawiennictwem udzielił mi łaski o którą proszę.

W Chrystusie, Panu Naszemu. Amen
Ojcze nasz… Zdrowaś Mario… Sława Ojcu…O otrzymanych łaskach,dzięki wstawiennictwu Matki Marii Krucyfiksy,
prosimy zawiadomić siostry na adres:
Postulatura Službenica Božja Majka Marija Krucifksa Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka Chorwacja
Tel.00385/51/325 936,

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


ORACIÓN

Señor,
Tú elegiste a la Madre María Crucificada Cosulich
para propagar el amor de tu Corazón Divino
entre los pequeños y más necesitados.
Concede a tu Sierva el honor del altar
para que sea ejemplo e intercesora en nuestra vida y trabajo,
para el crecimiento de tu Reino en la tierra.
Humildemente te pido
que me concedas, por su intercesión,
la gracia que especialmente te suplico...
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Padre nuestro...Esta oración se puede rezar todos los días, especialmente como triduo o novena.
Las gracias recibidas por intercesión de la sierva de Dios la Madre María Crucificada
pueden ser notificadas a la siguiente dirección:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Hrvatska/Croacia
Tel. 00385 (51) 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


IMA ISTEN SZOLGÁLÓJA MARIJA KRUCIFIXA KOZULIĆ ANYA BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT

Urunk, Istenünk,
Te kiválasztottad Marija Krucifixa Kozulić Anyát
hogy Jézus Szentséges Szíve szeretetét terjessze
a kicsinyek è szükséget szenvedők között.
Emeld Szolgálódat az oltár dicsőségére,
hogy példaképünk és közbenjárónk legyen
életünk és tevékenységünk útján
Országod növekedésére itt a földön.
Alázatosan kérlek, hogy közbenjárására
add meg nekem azt a különleges kegyelmet,
amiért hozzád könyörgök…
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.Az Isten Szolgálója Marija Krucifixa Anya közbenjárására kapott kegyelmet, jelezze az alábbi címre:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 RIJEKA (Hrvatska)
Tel 00385 (51) 325-936; fax.: (51) 325-926

e-adresa: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@hayoo.it

 

 
 
 
 

Webmail pristup @sestre-scj.hr

Email
Password 

7. nedjelja kroz godinu     

 

Isusova nenasilna revolucija
 
  Na nekim mjestima zakonodavnih dijelova SZ stoje odredbe o tzv. odmjerenoj kazni (lex talionis): "Tko ozlijedi svoga bližnjega, neka mu se učini kako je on učinio: lom za lom, oko za oko, zub za zub - rana koju je on zadao drugome neka se zada i njemu" (Lev 24, 19 20; usp. Izl 21, 23-25; Pnz 19, 21). Iščupamo li takve tekstove iz starozavjetnog teksta, izgledaju okrutni i sramotni za svetu knjigu Židova i kršćana. Oni su, međutim, u vrijeme kad su napisani bili golem korak naprijed na području ljudskih prava. Odmazda ili kazna za učinjenu nepravdu trebala je, prema Hamurabijevu zakoniku (oko 1750. pr. Kr.) i drugim međunarodnim propisima Starog Istoka koji su ušli i u SZ, biti u skladu s nanesenom ozljedom ili štetom. Suprotstavljanje nasilju, uzvraćanje udaraca smatralo se - i još se uvijek smatra - normalnim pravom pojedinaca, grupa i naroda. Isus je u Govoru na gori pozvao svoje sljedbenike da svojim vladavanjem uprisutnjuju Božju dobrotu kao što je on sam uprisutnjuje. Isus je odražavao dobrotu Boga koji svojim suncem grije pravedne i nepravedne te svojom kišom zalijeva usjeve dobrih i zlih. Poticaj na nenasilno ponašanje u znak zahvalnosti za Božju dobrotu Isus je izrekao šokantno i pamtljivo u obliku poziva na ljubav prema neprijateljima i podmetanja drugog obraza kad nas ljudi pljusnu po jednom.
   U današnjoj misi starozavjetna podloga ovome njegovu nauku je odlomak o ljubavi prema bližnjemu, koji je ponajprije pripadnik iste vjerničke i narodne zajednice. Ovdje se trebamo sjetiti starozavjetnih odredaba u prilog pridošlicama i sirotama koje Izraelci ne smiju tlačiti (usp. Izl 22, 21; 23, 9 i dr.). Također je poznato da su pojedini židovski rabini učili kako vjernici trebaju postupati humano prema svim ljudima. Ipak je među pukom i teolozima Isusova vremena pretezalo mišljenje da je bližnji član vlastitog naroda.

Sveti budite, jer sam svet ja, Gospodin Bog vaš (Lev 19, 1-2.17-18)

  Poglavlje 19. Levitskog zakonika sadrži zbirku smjernica o bogoštovlju, pravdi, karitativnom pomaganju i seksualnoj čistoći. Te zakonske smjernice po formulacijama odaju razdoblje življenja u Izraelu prije sužanjstva i oslanjaju se na Deset zapovijedi kao temeljni zakon za život u narodnoj i državnoj zajednici. Naš današnji odlomak preuzima uvodni dio s početka tog poglavlja, a zatim dio o karitativnom pomaganju u okviru vjerničke i narodne zajednice.
   SZ često poziva pripadnike savezničkog naroda Božjega da budu sveti zato što je Bog svet. Božja se svetost sastoji u različnosti od svijeta koji je stvorio. On je svet zato što je drukčiji, duhovan, transcendentalan. Vjernici trebaju biti sveti tako da su "drukčiji po vladanju" od poganskih susjeda. Za kriterij svoga ponašanja ne smiju uzimati čisto zemaljska mjerila. Bog hoće da pri svome vladanju odražavamo svoju upućenost na njega i na budućnost koju on sprema.
   "Ne mrzi svoga brata u svom srcu" (r. 17) zapravo znači "Ne gledaj mirno kako tvoj bližnji srlja u moralnu i materijalnu propast". "Mržnja" se ovdje ne sastoji od osjećaja ili intelektualne ravnodušnosti, nego od propuštanja konkretnih čina u prilog bližnjemu. "Dužnost ti je koriti sunarodnjaka" u smislu buditi svijest osobne moralne odgovornosti. Bilo je to doba kad su ljudi smatrali da imaju "pravo" na Božje milosrđe iskazivano prema savezničkom narodu, bez obzira na svoj osobni moral. Osobito je prorok Ezekiel upozoravao na osobnu odgovornost pred Bogom (usp. Ez 3, 18-19; 33, 8-9). U ovom je odlomku ljubav prema bližnjemu pozitivni postupak pri kojem se vidi da se čovjek ne osvećuje svome bližnjemu niti se na njega srdi. Zato ni u SZ ni u NZ ljubav ili mržnja prema bližnjemu nisu neki osjećaji, nego konkretne akcije. Kao što se uredna ljubav prema samome sebi sastoji u brizi za zdravlje, odjeću, stan te u obavljanju poslova kojima čovjek razvija svoje sposobnosti i istodobno pomaže drugima, tako se i prava ljubav prema bližnjemu sastoji u zbiljskom promicanju dobra bližnjega po konkretnim činima.

Neka se nitko ne hvasta ljudima (1 Kor 3, 16-23)

  Ovo je nastavak pouke o vjerničkoj i svjetovnoj mudrosti u povodu rascjepkanosti Korinćana na apolonovce, pavlovce i petrovce.
   "Hram ste Božji i Duh Božji prebiva u vama" (r. 16) podsjeća na Iv 4, 22-24 gdje Isus govori Samarijanki da će se ljudi klanjati Bogu u duhu i istini, a ne u materijalnoj hramskoj zgradi. Osnovno svojstvo starozavjetnog hrama bilo je: prebivalište Božje, povlašteno mjesto Božje prisutnosti na kojem se prinose žrtve i molitve. NZ uči da Bog boravi u zajednici vjernika, a Duh Sveti sabire zajednicu na propovijedanje misionara. Zato Duh prebiva najprije u Crkvi, oživljavajući je po naviještenoj i tumačenoj riječi Božjoj, a onda i u pojedinim krštenicima. "Upropašćivati hram Božji" (r. 17) odnosi se na potkapanje jedinstva u crkvenoj zajednici. Pavao prijeti Božjom kaznom onima koji bi to činili neodgovorno, u ime ljudske mudrosti i ljudskih kriterija.
   Korinćani su, procjenjujući svoje misionare po ljudskim kriterijima, primijenili pravila zemaljske mudrosti, a "mudrost ovoga svijeta ludost je pred Bogom" (r. 19). Time Pavao kao nadahnuti pisac ne podcjenjuje umjetnost, filozofiju, otkrića znanosti i tehnike. Svim time on se služio u tumačenju riječi Božje i misionarskom djelovanju. Navodi Ps 94, 11 koji kao pjesma mudrom Bogu osuđuje ljudske isprazne namisli. Navodi i Job 5, 12 gdje starozavjetni mudrac Elifaz pokušava dokazati Jobu kako Bog ruši ono što lukavci smisle. Ovim citatima Pavao pokazuje da pod pravom mudrošću misli objavljenu istinu, a pod mudrošću ovoga svijeta svako mudrovanje bez oslona na Boga.
   Kad Apostol traži da se vjernici ne hvastaju ljudima, misli na dobre i loše strane pojedinog misionara. Iako su misionari ljudi, navješćivali su Božju istinu, Bog je po njima djelovao. "Sve je vaše" (r. 21) znači da su misionari na službu vjernicima, a nisu vjernici ponajprije "stranka" u čast misionarima. "Sve je vaše, vi Kristovi, a Krist Božji" (r. 23) je ispovijest vjere da Bog sve čini za dobro onih koje ljubi (usp. Rim 8, 28). Kršćani su vjerom i krštenjem uključeni u Krista, a Krist u Boga. Prihvaćajući Kristovo gospodstvo nad sobom, oni dobivaju udio u Kristovu gospodarenju svijetom i događajima povijesti: "Sve je vaše..., svijet ili život, smrt ili sadašnjost ili budućnost, sve je vaše, vi Kristovi, Krist Božji!"

Ljubite neprijatelje, molite za progonitelje (Mt 5, 38-48)

  Ovo je odlomak koji sadrži petu i šestu antitezu iz govora koji smo počeli razmatrati prošle nedjelje. U petoj antitezi Isus zove na odricanje od nasilja u ponašanju prema ljudima koji nam nanose zlo. U šestoj zove na istinsku ljubav prema neprijateljima.
   "Zli" kojemu se ne treba opirati prema Isusovu ćudoređu o nenasilnoj promjeni na bolje, u grčkom izvorniku je ho poneros. Naši ga prevoditelji s pravom stavljaju velikim slovom - Zli. To je agresor, nasilnik. Kako god to zvučalo paradoksalno, izraz je to Isusove vjere da se nasilje ne liječi novim nasiljem. U vrijeme suđenja Isus osuđuje nasilje koje su nad njim proveli suci i izvršitelji kazne (usp. Mk 14, 48; Iv 18, 23; Lk 23, 31), ali od Oca ne traži za krvnike kaznu nego oproštenje (usp. Lk 23, 34). Zatim slijede četiri "slučaja" nenasilnog odgovaranja na nasilje: pružiti drugi obraz onomu tko nas bije po jednom; prepustiti donju haljinu onomu koji nam otima gornju; hodati dvije milje s onim koji nas tjera na jednu milju prisilnog hoda (kao što su u ono doba vojnici i viši činovnici mogli prisiliti "civile" da im nose teret); ne okretati se od onoga koji traži pozajmicu. To su varijante istog načela: ne "liječiti" nasilje u bližoj i daljnjoj okolici novim nasiljem.
   Ono što je Matej u r. 43 stavio Isusu u usta: "... mrzi neprijatelja", nigdje ne stoji u SZ. Matej to piše nakon iskustva progona od strane Židova i pogana. Mogao je Isusu staviti u usta dio izreke koji Isus nije naveo kao citat iz SP, da objasni pojavu mržnje na neprijatelje među monoteističkim vjernicima. U skladu s prvim čitanjem "mržnja" nije unutarnje raspoloženje, nego izostavljanje nekih akcija u prilog bližnjemu kad je u potrebi. U r. 44 ljubav prema neprijatelju protumačena je i kao molitva za progonitelje. To je opet "situacija u Matejevoj Crkvi" koja doživljava progone.
   U r. 45 vidimo duboko religiozni razlog nenasilnog odgovaranja na konkretno nasilje: da poput Isusa odražavamo dobrotu Boga koji svojim suncem obasjava dobre i zle te svojom kišom zalijeva usjeve pravednih i nepravednih. Isusova nenasilna revolucija ide dalje od humanizma kakav je propagirao indijski filozof i političar Mahatma Gandi. Tko vjeruje da je Bog zaista dobar te da želi dobro svima, ne uzvraća nasiljem na nasilje. Njemački egzeget Josef Ernst kaže: "Matej ima pred očima novu, obilniju pravdu. Ako kršćani žele biti vjerodostojni, trebaju postavljati znakove, također i protiv razuma kad je to nužno... Odricanje od svakog oblika sile postavlja znakove novog reda i boljih odnosa, koji se jezikom evanđelja nazivaju 'kraljevstvo Božje'" (Matthäus, Düsseldorf, 1989, 101). Oslanjajući se na Isusovu izreku iz Iv 3, 16-17 Ernst dalje nastavlja da se u konkretnoj, poduzetnoj ljubavi Isusovih sljedbenika prema neprijateljima odražava ljubav Božja prema svijetu.
   Kao što je Isusa Bog osposobio da nenasilnim ponašanjem odgovara na nasilje, tako u svojoj milosti osposobljava i zadužuje i Isusove učenike.
   Isus je ovim izrekama htio šokirati svoje učenike, a ne daje nam nikakva temelja za hvalisavo smatranje kako smo bolji od drugih zato što propovijedamo ljubav prema neprijateljima. Potiče nas da činimo ono što vjerujemo. U ovoj misi neka nam on dadne snage za to.
prof. dr. Mato Zovkić

 
utorak, 11.08.2020. 02:54

 
 

 Riječ Svetoga Oca

 

 
 

Jubilej milosrđa

 

 
 

BOŽJA RIJEČ
DANAS ZA TEBEPonavljaj danas često
i živi ovu Božju riječ:


Kazivao sam ti
svoje putove,
i ti si me čuo:
pravilima me svojim
nauči.
Ps 119