Družba SCJ


 
 

Službenica Božja
Majka Marija
Krucifiksa Kozulić


 
Daj mi mjesto, o moj Isuse, u svom Srcu, tu želim odmor svoj. * U zajedništvu je snaga. * Ljubav je jedino sredstvo kojim se sprječava zlo, a potiče dobro. * Jedno djelo ljubavi veće je od osvajanja kraljevstava.

 
 


MOLITVA

Gospodine Bože,
Ti si odabrao
Majku Mariju
Krucifiksu Kozulić
da širi ljubav Tvoga
božanskog Srca
među malenima
i najpotrebnijima.
Proslavi svoju Službenicu
čašću oltara
da nam bude primjer
i zagovornica
na našem životnom putu
i radu za rast
Tvoga kraljevstva na zemlji.

Ponizno Te molim
da mi po njezinu zagovoru
udijeliš milost
za koju Te sada
posebno molim ...

Po Kristu Gospodinu našem.
Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo,
Slava Ocu ...

Milosti primljene zagovorom
Majke Marije Krucifikse
javite na sljedeći kontakt.


PREGHIERA

Signore Gesù
Tu hai scelto
Madre Maria Crocifissa Cosulich
per dinfondere l'amore del Tuo Cuore divino
tra gli umili e i più bisognosi.
Glorifica la tua Serva con l'onore dell'altare
affinché Ella ci sia d' esempio
e interceda per noi nel nostro cammino
di vita e di lavoro
in modo che cresca il Tuo regno sulla terra.
Ti chiedo umilmente
per sua intercessione, la grazia per la quale
ti imploro in questo momento...
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Padre nostro, ...Per chi volesse comunicare le grazie ricevute
per intercessione della Serva di Dio Madre Maria Crocifissa, contatti e l'indirizzo:
Postulatura Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Croazia
Tel.++385/ 51/ 325-936;

e - mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


PRAYER

Lord God,
You chose
Mother Marija Krucifiksa Kozulić
to spread the love of Thy Divine Heart
among the smallest and the most needy.
Celebrate Thy Servant with the honor of the altar
to become an example and the intercessor
on our journey through life and work
for the growth of Thy Kingdom on earth.

I humbly ask Thee to obtain me the grace
through her intercession
for which I now plead ...
Through Christ, our Lord. Amen.

Our Father...For graces obtained through the intercession of Mother Marija Krucifiksa
contact the address:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Tel.: 00385/ 051/ 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


GEBET

Gott,
Du hast Mutter Marija Krucifiksa Kozulić auserwählt,
die Liebe Deines göttlichen Herzens
unter einfachen Leuten und Bedürftigen zu verbreiten.
Wir bitten Dich,
Deine Dienerin zur Ehre der Altäre zu erheben,
damit sie auf unserem Lebensweg und bei der Arbeit
unser Vorbild und unsere Fürsprecherin wird,
damit Dein Reich auf Erden wachsen kann.

Ich bitte Dich demütig,
durch ihre Fürsprache diese meine besondere Bitte zu erhören…
Durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Vater unser…Gnadenerweise, die der Fürsprache Mutter Marija Krucifiksa zugesprochen werden, bitte berichten an:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifkse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Telefon: 00385/051/325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


MODLITWA

Panie Boże,
Ty wybrałeś Matkę Krucyfiksę Kozulić,
aby szerzyła miłość Twojego Boskiego Serca
między maluczkimi i najbardziej potrzebującymi.
Wynieś swoją Służbenicę na ołtarze,
aby była dla nas przykładem i orędowniczką
na naszej drodze życiowej
i pracy nad szerzeniem Twojego Królestwa na Ziemi.
Pokornie Cię proszę abyś wysluchał mojej modlitwy
i za Jej wstawiennictwem udzielił mi łaski o którą proszę.

W Chrystusie, Panu Naszemu. Amen
Ojcze nasz… Zdrowaś Mario… Sława Ojcu…O otrzymanych łaskach,dzięki wstawiennictwu Matki Marii Krucyfiksy,
prosimy zawiadomić siostry na adres:
Postulatura Službenica Božja Majka Marija Krucifksa Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka Chorwacja
Tel.00385/51/325 936,

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


ORACIÓN

Señor,
Tú elegiste a la Madre María Crucificada Cosulich
para propagar el amor de tu Corazón Divino
entre los pequeños y más necesitados.
Concede a tu Sierva el honor del altar
para que sea ejemplo e intercesora en nuestra vida y trabajo,
para el crecimiento de tu Reino en la tierra.
Humildemente te pido
que me concedas, por su intercesión,
la gracia que especialmente te suplico...
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Padre nuestro...Esta oración se puede rezar todos los días, especialmente como triduo o novena.
Las gracias recibidas por intercesión de la sierva de Dios la Madre María Crucificada
pueden ser notificadas a la siguiente dirección:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Hrvatska/Croacia
Tel. 00385 (51) 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


IMA ISTEN SZOLGÁLÓJA MARIJA KRUCIFIXA KOZULIĆ ANYA BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT

Urunk, Istenünk,
Te kiválasztottad Marija Krucifixa Kozulić Anyát
hogy Jézus Szentséges Szíve szeretetét terjessze
a kicsinyek è szükséget szenvedők között.
Emeld Szolgálódat az oltár dicsőségére,
hogy példaképünk és közbenjárónk legyen
életünk és tevékenységünk útján
Országod növekedésére itt a földön.
Alázatosan kérlek, hogy közbenjárására
add meg nekem azt a különleges kegyelmet,
amiért hozzád könyörgök…
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.Az Isten Szolgálója Marija Krucifixa Anya közbenjárására kapott kegyelmet, jelezze az alábbi címre:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 RIJEKA (Hrvatska)
Tel 00385 (51) 325-936; fax.: (51) 325-926

e-adresa: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@hayoo.it

 

 
 
 
 

Webmail pristup @sestre-scj.hr

Email
Password 

Natječaj
   četvrtak, 30. rujan 2021, 09:00:00  

PRINT


Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18 , 98/19, 64/20) i Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Ženskom učeničkom domu Marije Krucifikse Kozulić s pravom javnosti, Ženski učenički dom Marije Krucifikse Kozulić s pravom javnosti, Rijeka, Pomerio 17, dana 30. rujna 2021. godine objavljuje
 
 
NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
 
KUHAR/-ICA
 
- 1 IZVRŠITELJ (m/ž) na neodređeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno,
s mjestom rada u sjedištu Ženskog učeničkog doma Marije Krucifikse Kozulić s pravom javnosti, Rijeka, Pomerio 17.
 
Uz opći uvjet o zasnivanju radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, kandidat mora ispunjavati i sljedeće uvjete:
 
- Završena srednja škola SSS za kuhara ili KV KUHAR i završen tečaj higijenskog minimuma
- Nepostojanje zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi

Na natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu korišteni su neutralno i odnose se i na muške i ženske kandidate.
 
Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu, podnositelji prijave su dužni priložiti:
1) dokaz o državljanstvu
2) dokaz o ispunjavanju uvjeta stečene vrste i razine obrazovanja
3) uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi-ne starije od dana objave natječaja
4) potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje-ne starije od dana objave natječaja
5) životopis.

U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave osobno ime, adresa stanovanja, kontakt podaci (broj telefona/mobitela, e-mail adresa na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu postupka vrednovanja i obavijest o rezultatima natječaja.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.

Pravovremenom prijavom smatra se prijava koja je pristigla odnosno poslana u roku koji je propisan natječajem.
 
Potrebni dokumenti dostavljaju se u neovjerenim preslikama, jer se isti neće vraćati.
Nakon odabira kandidata, a prije izbora kandidat je dužan predočiti izvornik.

Osoba prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka. Dom, kao voditelj obrade prikuplja i obrađuje osobne podatke kandidata u svrhu provedbe natječajnog postupka temeljem članka 6. stavak 1.(b), sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka SL EU L119 (Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ) sa svim pravima ispitanika koji iz iste proizlaze.
 
Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), članku 48. f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95,108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulazi sve potrebne dokaze (članak 103.st.1.Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola
/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo
%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

 
Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga dužna je priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 49. stavka 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata koji su dostupni na sljedećoj poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola
/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo
%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 
 
Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na natječaj dužna je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo ostvarivanje spomenutog prava, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom pored dokaza o ispunjenju traženih uvjeta iz natječaja dužna je uz prijavu priložiti i rješenje o invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Osoba koja ne podnese pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku natječaja i ne obavještava se o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja.

Po isteku roka za prijavu na natječaj, osobe koje su dostavile pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja pozivaju se na razgovor pred Povjerenstvom sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Ženskom učeničkom domu Marije Krucifikse Kozulić s pravom javnosti, radi procjene radnih, stručnih i drugih sposobnosti.

O mjestu i vremenu održavanja razgovora kandidati će biti obaviješteni putem elektroničke pošte.
Kandidat koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se isključivo neposredno ili poštom na adresu:
 
Ženski učenički dom Marije Krucifikse Kozulić s pravom javnosti
51 000 Rijeka
Pomerio 17 
s naznakom „ZA NATJEČAJ“

u roku od 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Ženskog učeničkog doma Marije Krucifikse Kozulić s pravom javnosti. Prijave dostavljene elektroničkom poštom neće se uzimati u obzir.
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni po provedenom postupku elektroničkom poštom.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Doma dana 30. rujna 2021. godine.

 
utorak, 24.05.2022. 17:58

 
 

 Riječ Svetoga Oca

 

 
 

Jubilej milosrđa

 

 
 

BOŽJA RIJEČ
DANAS ZA TEBEPonavljaj danas često
i živi ovu Božju riječ:

Budite sveti
jer sam ja svet.
1 Pt 1, 10-16